คณะวิทยาศาสตร์ จัดค่าย Dream to Science ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2

      เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2565 หรือ ค่าย Dream to Science ครั้งที่ 2 แบบออนไลน์ ผ่าน Zoom meeting และถ่ายทอกสดผ่าน Facebook live ทางเพจ “งานรับเข้าศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ” ณ ห้อง SC-138 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งผู้สมัครเข้าร่วม ค่าย Drean to Science จะต้องมีคุณสมบัติ คือ 
        1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2564 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 – เขต 33 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
        2. หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
        3. มีเกรดเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป


      ลักษณะการจัดกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเช้าเป็นการจัดกิจกรรมแนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ทั้ง 10 สาขาวิชา ได้แก่ 
      1. สาขาวิชาฟิสิกส์ชีวการแพทย์
      2. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
      3. สาขาวิชาเคมี
      4. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
      5. สาขาวิชาจุลชีววิทยา
      6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
      7. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.6/ปวส.
      8. สาขาวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์
      9. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
      10. สาขาวิชาชีววิทยา


      โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 142 คน ส่วนช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมการสอบสัมภาษณ์แยกตามสาขาวิชาโดยที่แต่ละคนสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมได้เพียงสาขาเดียวเท่านั้น ซึ่งมีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการสอบสัมภาษณ์ทั้งสิ้น จำนวน 118 คน


 


ดูคลิปย้อนหลังการถ่ายทอดสดได้ที่ https://fb.watch/7Rxipo56Lx/


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
    https://fb.watch/7Rxipo56Lx/

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
โพสต์โดย สมปอง : ประกาศเมื่อ 06 ก.ย. 2021   จำนวนผู้อ่าน : 173 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม