คณะวิทยาศาสตร์ Facebook Live แนะนำค่าย "Dream to Science" สาขาวิชาจุลชีววิทยา

     เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรม Facebook Live แนะนำค่าย "Dream to Science" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิดาภา แสงสวันต์ ประธานหลักสูตรจุลชีววิทยา ดร.ศศิธร หล่อเรืองศิลป์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาจุลชีววิทยา นายณัฐพงศ์ แดงพิบูลสกุล นักศึกษาสาขาวิชาจุลชีววิทยา ชั้นปีที่ 2 และนางสาวกัญญาณัฐ แซะจอหอ นักศึกษาสาขาวิชาจุลชีววิทยา ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาชีววิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรแนะนำค่าย Deram to Science สาขาวิชาจุลชีววิทยาและหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย


       ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2565 ค่าย Dream to Science คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 8 - 31 ก.ค. 2564 
- 1 คน 1 ค่าย 1 สิทธิ์
- ไม่มีค่าใช้จ่าย
- รูปแบบค่าย 
    - ครั้งที่ 1 วันที่ 21 สิงหาคม 2564 (300 คน Online)
    - ครั้งที่ 2 วันที่ 4 กันยายน 2564 (200 คน Onsite) ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คุณสมบัติผู้สมัคร
     นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ม.6/เทียบเท่า ที่มีเกรดเฉลี่ย (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00

     สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ https://reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp
คำแนะนำการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ https://youtu.be/551WH-l961I


     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โทร. 045-353-120, 045-353122
Facebook:UBUEntryofficial

     รับขมคลิปย้อนหลัง Facebook Live แนะนำค่าย "Dream to Science" สาขาวิชาจุลชีววิทยา ได้ที่ เพจงานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี https://www.facebook.com/UBUEntryOfficial/videos/3760534387384268


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
    https://www.facebook.com/UBUEntryOfficial/videos/3760534387384268

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
โพสต์โดย สมปอง : ประกาศเมื่อ 15 ก.ค. 2021   จำนวนผู้อ่าน : 262 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม