วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ผ่านการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

       วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (Journal of Science and Science Education) หมายเลข ISSN 2586-9256/E-ISSN 2697-410X ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผ่านการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2


       วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา เริ่มตีพิมพ์ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม – มิถุนายน 2561) และหมายเลข ISSN 2697-410X (Online) ได้เริ่มตีพิมพ์ในปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2562) ปัจจุบันตีพิมพ์เผยแพร่ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2564) รวม 4 ปี มีวารสารที่เผยแพร่ จานวน 7 ฉบับ มีจานวนบทความที่ เผยแพร่ในวารสาร 64 บทความ


       ผู้สนใจสามารถส่งบทความวิจัยและบทความปริทัศน์ (หรือบทความวิชาการ) เพื่อลงในวารสาร JSSE ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2564) โดยรับบทความผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น ทางลิงค์ https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JSSE/announcement/view/1878?fbclid=IwAR22p7_zVpZ2uoo_t3_5STyD3O_Ao-jwzWQUjR4SJTVL3T3R4tRKjFfq55A


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
    https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JSSE/announcement/view/1878?fbclid=IwAR22p7_zVpZ2uoo_t3_5STyD3O_Ao-jwzWQUjR4SJTVL3T3R4tRKjFfq55Ahttp://

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
โพสต์โดย สมปอง : ประกาศเมื่อ 01 ก.ค. 2021   จำนวนผู้อ่าน : 476 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม