ทุกสาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โชว์ผลงานและหลักสูตร เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

         จากที่ประชุมคณะทำงานสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 และ ครั้งที่ 2/2564 ในการประชุมคณะทำงานสื่อสารองค์กร โดยมี ดร.สมปอง  เวฬุวนาธร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและอาชีพ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธาน เพื่อพิจารณาการผลิตสื่อวีดิทัศน์แนะนำคณะวิทยาศาสตร์หลักสูตร/สาขาวิชา กิจกรรม/งานวิจัย ที่เกิดจากนักวิจัยในคณะและผลงานของนักศึกษา ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่วมกัน โดยมอบหมายให้คณะทำงานของแต่ละสาขาวิชา เป็นผู้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลภาพรวมของแต่ละภาควิชาตลอดจนหลักสูตร เพื่อใช้ในการผลิตสื่อวีดิทัศน์ สาขาวิชาละ 4 ตอน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์การรับเข้าและลดการตกออกของนักศึกษาในคณะ โดยกำหนดให้แต่ละตอนมีความยาวประมาณ 10 – 15 นาที เผยแพร่ผ่านทาง Facebook หรือ Social Media สัปดาห์ละ 3 สาขาวิชา ช่วงเวลา 19.00 – 20.00 น. และได้ดำเนินการออกอากาศครั้งแรก เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ตามกำหนดการเผยแพร่ ดังนี้


สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์ วันพุธที่ 24 กุมกาพันธ์ 2564
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วันศุกร์ที่ 26 กุมกาพันธ์ 2564
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564
สาขาวิชาเคมี วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564
สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
สาขาวิชาฟิสิกส์ชีวการแพทย์ วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564
สาขาวิชาชีววิทยา วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564
และสาขาวิชาจุลชีววิทยา วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 เป็นตอนสุดท้าย


        และเมื่อเสร็จสิ้นการเผยแพร่สื่อวีดิทัศน์ในการออกอากาศแล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แต่ละสาขาพิจารณาตัดต่อส่วนสำคัญจากวีดิทัศน์ที่เผยแพร่แล้ว ทั้ง 4 ตอน ให้เหลือ 5 - 10 นาที เพื่อใช้ประโยชน์เป็นวีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา ต่อไป


 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
    https://www.youtube.com/watch?v=HEgJyN5Z68A&list=PLxbgD3e9WMjAbEry5Jdl2GnMkJW86HBdJ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
โพสต์โดย สมปอง : ประกาศเมื่อ 03 มี.ค. 2021   จำนวนผู้อ่าน : 441 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม