ขอแจ้งการปรับเปลี่ยนการจัดค่าย 2 ปีการศึกษา 2562 ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.

         ตามที่คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการจัดอบรมวิชาการ ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2562 ค่ายคณิตศาสตร์โอลิมปิก  ค่ายชีววิทยาโอลิมปิก และค่ายเคมีโอลิมปิก ในระหว่างวันที่       10 – 24 มีนาคม 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  นั้น 


         เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19  ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาดรุนแรงในวงกว้างขึ้นและยึดเยื้อยาวนาน เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ ให้สามารถปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ชะลอ และบรรเทาผลจากการระบาด ลดความกังวล สร้างความเชื่อมั่นโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 3) : การปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ฉบับลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการประชุม ครั้งที่ 4 /2563 วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ในการนี้ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เห็นสมควรกำหนดมาตรการป้องกันการระบาดของโรคดังกล่าว จึงขอแจ้งการปรับเปลี่ยนการจัดค่าย 2  ปีการศึกษา 2562 ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ดังนี้


1) ค่ายคณิตศาสตร์โอลิมปิก จัดถึงวันพุธที่ 18 มีนาคม  2563 เวลา 13.00 น. และจะแจ้งรูปแบบการเรียนการสอน และการสอบคัดเลือก ค่าย 2 ปีการศึกษา  2562    ในภายหลัง   


2) ค่ายชีววิทยาโอลิมปิก และ ค่ายเคมีโอลิมปิก จะจัดการเรียนการสอนถึงวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 จะจัดสอบและปิดค่าย ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563   


 


          ประกาศ ณ วันที่  18  มีนาคม  พ.ศ. 2563


 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
   
  ดาว์นโหลดเอกสาร 1  
โพสต์โดย ลลิตภัทรา พงษ์มาลี : ประกาศเมื่อ 18 มี.ค. 2020   จำนวนผู้อ่าน : 1393 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม