สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้และการเตรียมน้ำกรดที่ถูกต้องเพื่อผลิตยางก้อนถ้วยให้มีคุณภาพ

มื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับสมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางนาจะหลวย ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์กองทุนสวนยางนาจะหลวย จำกัด ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานีในเรื่องของการใช้และวิธีการเตรียมน้ำกรดที่ถูกต้องสำหรับนำไปผลิตยางก้อนถ้วยให้มีคุณภาพ โดยมี ผู้ช่วยศาตราจารย์ ชัยวุฒิ  วัดจัง และ ดร.ศันศนีย์  ศรีจันทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ พร้อมนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับการอบรมครั้งนี้ จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการใช้น้ำกรดในการผลิตยางก้อนถ้วย การสาธิตวิธีการเตรียมน้ำกรดให้ได้ความเข้มข้นตามที่ต้องการพร้อมใช้งานโดยใช้อุปกรณ์จากห้องปฏิบัติการ และนอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จาก นายอนุพงษ์  รัฐิรมย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และ นายกรวิช  แก้วดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องผสมน้ำกรดฟอร์มิกแบบอัตโนมัติ ซึ่งเครื่องผสมน้ำกรดฟอร์มิกอัตโนมัตินี้เป็นผลงานวิจัยบูรณาการ ร่วมกันระหว่างสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางในการเตรียมน้ำกรดฟอร์มิกที่มีความข้มข้นสูงให้พร้อมใช้งาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานของกลุ่มเกษตรกร และเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางหันมาใช้กรดฟอร์มิกแทนการใช้กรดซัลฟูริก หรือกรดชนิดอื่น ๆ ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลโดยตรงต่อคุณภาพของการทำยางก้อนถ้วย ที่เดิมไม่สะดวกและราคาสูงเกิดความยุ่งยากในการเตรียมน้ำกรดใช้เอง และทำให้เกิดอาการแพ้กรดฟอร์มิก ซึ่งจะมีความระคายเคืองตามบริเวณผิวหนังด้วย


          ว่าที่ร้อยตรี ฉลาด  บุญล้น ประธานกรรมการสหกรณ์กองทุนสวนยางนาจะหลวย กล่าวว่า สำหรับสหกรณ์จัดตั้งขึ้นเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับสมาชิก โดยมีภารกิจสำคัญคือ รวบรวมยางก้อนถ้วยจากสมาชิกสหกรณ์ชาวสวนยาง สร้างสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง สามารถต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลางได้  แต่ในขณะนี้ ราคายางตกต่ำ มีการแข่งขันทางการค้าสูง และมีสมาชิกสหกรณ์บางส่วนยังไม่เข้าใจถึงวิธีการเตรียมน้ำกรดส่งผลให้ยางก้อนถ้วยไม่ได้คุณภาพตามที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการ ด้วยสาเหตุนี้ทำให้กลุ่มสมาชิกไม่สามารถต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลางได้ ทางสหกรณ์จึงได้มีแนวคิดในการจัดการอบรม และต้องขอขอบคุณทีมวิทยากร และน้อง ๆ นักศึกษาที่ให้เกียรติกับชาวสหกรณ์กองทุนสวนยางนาจะหลวยที่ทุกท่านลงพื้นที่มาให้คำปรึกษาชี้แนะแนวทาง และให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่เกษตรชาวสวนยางครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง


---------------------------------------


ดร.ศันศนีย์  ศรีจันทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
    http://www.ubu.ac.th/new2018/news_read.php?id=17699

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
โพสต์โดย ผู้ดูแลระบบ : ประกาศเมื่อ 18 ก.พ. 2020   จำนวนผู้อ่าน : 485 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม