ระดับบัณฑิตศึกษา


ประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำวิทยานิพนธ์

 1. การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของวิทยานิพนธ์-การค้นคว้าอิสระ.pdf
 2. การส่งตรวจรูปเล่มวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา.pdf
 3. กำหนดระยะเวลาในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2557.pdf
 4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี-ว่าด้วย-การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา-ฉบับที่-2-พศ-2559.pdf
 5. คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์.pdf
 6. คู่มือวิทยานิพนธ์.pdf
 7. คู่มือวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ _เริ่มใช้ 18 มีนาคม 2558.pdf
 8. คู่มือวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.pdf
 9. ซักซ้อมแนวปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบป้องกัน-ของนักศึกษาระดับปริญญาโท-2558 .pdf
 10. ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 2558.pdf
 11. ประกาศม อบ หลักเกณฑ์การแต่งตั้งอ.ที่ปรึกษา THESIS มากกว่า 5 คน พ.ศ.2554.pdf
 12. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รูปแบบใบรับรองวิทยานิพนธ์และการค้นคว้่าอิสระ พ ศ 2556.pdf
 13. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ.pdf
 14. ประกาศหลักเกณฑ์การเผยแพร่วิทยานิพนธ์ เพื่อขอสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2556.pdf
 15. หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระพ.ศ.2553.pdf
 16. หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาพนธ์-การค้นคว้าอิสระ พศ 2557.pdf
 17. หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาโท-คณะวิทยาศาสตร์-2558.pdf
 18. หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก-คณะวิทยาศาสตร์-2558.pdf
 19. เงื่อนไขและวิธัการสอบประมวลความรู้ของหลักสูตร-วท-ม-วิทยาศาสตร์ศึกษา-2558 (1).pdf
 20. เงื่อนไขและวิธัการสอบประมวลความรู้ของหลักสูตร-วท-ม-เทคโนโลยีสารสนเทศ-2558.pdf
 21. เงื่อนไขและวิธัการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาหลักสูตร-ปร-ด-ฟิสิกส์-2558.pdf
 22. เงื่อนไขและวิธีการสอบวัดคุณสมบัติ-ปร.ด-วิทยาศาสตร์ศึกษา.pdf
 23. เงื่อนไขและวิธีการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาหลักสูตร-ปร-ด-เคมี-2558.pdf
 24. เงื่อนไขและวิธีการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาหลักสูตร-ปร-ด-เทคโนโลยีชีวภาพ-2558.pdf
 25. แนวปฏิบัติในการจัดทำวิทยานิพนธ์-การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2554 ฉบับที่ 2.pdf
 26. แนวปฏิบัติในการจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ พ.ศ.2554.pdf

ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

 1. การชำระเงินค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา-กรณี รอผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ.pdf
 2. ขั้นตอนการขอรักษาสถานภาพ-ลาพักการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา.pdf
 3. ประกาศการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยที่สนับสนุนค่าธรรมเนียม.pdf
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกำหนดค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554.pdf
 5. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารคณิตศาสตรศึกษา พ.ศ.2554.pdf
 6. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนวันทำการปกติ พ.ศ.2554.pdf
 7. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เงินค่าธรรมเนียมการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา.pdf
 8. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา-พ-ศ-2559.pdf

การให้เงินสนับสนุนค่าวัสดุอุปกรณ์

 1. การให้เงินสนับสนุนเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ สารเคมี และการนำเสนอผลงานสำหรับนักศึกษา PERCH-CIC.pdf
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินสนับสนุน ค่าวัสดุอุปกรณ์ สารเคมี.pdf
 3. ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคสำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุน PERCH 2556.pdf
 4. ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินสนับสนุนค่าวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี - เทคโนโลยีสารสนเทศ.pdf
 5. ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินสนับสนุนค่าวัสดุ อุุปกรณ์ สารเคมี-หลักสูตรเสาร์อาทิตย์ หรือภาคฤดูร้อน 2556-คณิตศาสตรศึกษา.pdf
 6. ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินสนับสนุนค่าวัสดุ อุุปกรณ์ สารเคมี-หลักสูตรเสาร์อาทิตย์ หรือภาคฤดูร้อน 2556.pdf
 7. ประกาศแนวปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินค่าสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี และการนำเสนอผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 2556.pdf

ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิตศึกษา

 1. ขั้นตอนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.pdf
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550.pdf
 3. คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 2557.pdf
 4. ประกาศ-ศธ-เรื่อง-เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา-พ.ศ.2558.pdf
 5. ประกาศ-ศธ-เรื่อง-แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา-พ.ศ.2558.pdf
 6. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548.pdf
 7. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ-เรื่อง-เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา-2558.pdf
 8. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ-เรื่อง-แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา-2558.pdf
 9. ประกาศการขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา พ.ศ.2554.pdf
 10. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชานี เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553.pdf
 11. ประกาศเกณฑ์ประเมินความรู้ความสามารถภาษาต่างประเทศ พ.ศ.2554.pdf
 12. หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ-สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ-2556.pdf
 13. หลักเกณฑ์การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (UBU-Test) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ ศ 2557.pdf
 14. หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558.pdf
 15. เกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท.pdf
 16. เกณฑ์ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา.pdf