การบ้านวิชาเคมีทั่วไป

 1. MoleConcept
 2. AtomicStructure
 3. Bonding
 4. ChemThermo1
 5. ChemThermo2
 6. Kinetics
 7. Liquid&Gas
 8. Solid
 9. ChemEquilibrium
 10. Acid-Base
 11. ElectroChem
 12. Nuclear
 13. OrganicChem

การบ้านวิชาเคมีวิเคราะห์

 1. Introduction
 2. Gravimetric Method
 3. Pricipal Vol_Titration
 4. Argentometric Method
 5. Complex_AcidBase
 6. Complexometric

จัดทำโดย รศ.อภิชัย ศิวะประภากร ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี